Zvyšuje deprese a úzkost riziko demence?

 • Od Dr. Osman Shabir, PhDReviewed by Dr. Mary Cooke, Ph.D.

  Přejít na:

  • Zvyšuje deprese riziko demence?
  • Může úzkost zvyšovat riziko demence?“

  Deprese a úzkost mohou postihovat jedince v průběhu celého života, zatímco demence obvykle postihuje starší osoby. Deprese a úzkost jsou běžnými příznaky demence, ale mnohem méně se ví o tom, zda deprese a úzkost mohou skutečně vést k demenci.

  Image Credit: Photographee.eu /

  Can Depression Increase the Risk of Dementia?

  Depresivní příznaky včetně klinické deprese jsou hlavním příznakem demence, ale také hlavním prediktorem demence v pozdějším věku. U deprese se také značně liší časový průběh, kdy někteří pacienti mají pouze přechodnou depresi s úplnou remisí, zatímco jiní mohou mít remitentní a recidivující depresi po mnoho let. U některých lidí se může vyskytnout chronická deprese, i když je to vzácnější. Všechny tyto různé typy mohou mít různé prediktivní důsledky pro zdraví v pozdějším životě.

  V rozsáhlé studii (publikované v časopise Lancet Psychiatry v roce 2016) bylo hodnoceno přibližně 3 300 pacientů s depresí s různými formami (např. remitentní trajektorie vs. narůstající trajektorie) s odpovídajícím věkem, pohlavím, vzděláním, BMI, skóre MMSE (skóre demence je na začátku nulové nebo nízké), konzumací alkoholu a stavem komorbidních onemocnění (např. cukrovky). Ve studii řešitelé zjistili, že u osob s narůstajícími depresivními příznaky (vysoká trajektorie) bylo konzistentně korelováno s vyšším rizikem vzniku demence. Nebylo však zjištěno, že by osoby s méně závažnými, ale přetrvávajícími příznaky deprese byly spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje demence.

  Další rozsáhlá kohortová studie (publikovaná v časopise JAMA Psychiatry v roce 2017) hodnotící více než 10 000 osob dospěla k závěru, že depresivní příznaky na počátku života (i když jsou chronické) nezvyšují riziko rozvoje demence. Hlavní rozdíl mezi oběma populacemi použitými v příslušných studiích spočíval v tom, že v první studii (rotterdamská kohorta) bylo více žen než mužů, zatímco ve druhé studii (kohorta Whitehall) bylo více mužů než žen. To může vysvětlovat rozdílné závěry, protože ženy mají tendenci k vyššímu výskytu deprese i demence.

  Obě studie zjistily, že dlouhodobé depresivní příznaky v pozdějším věku (v desetiletí před nástupem demence, nikoli dříve) jsou dobrým prediktorem zvýšeného rizika demence. Také další studie zjistily podobné souvislosti, takže výskyt deprese v pozdějším věku může zdvojnásobit riziko vzniku demence. Zda je to proto, že deprese způsobuje časná patologie demence, nebo zda deprese přispívá ke vzniku demence, je třeba ještě prozkoumat. Je známo, že patologie a mechanismy, které se podílejí na vzniku demence i deprese, se v mnohém překrývají, včetně dysregulace imunitního systému, zhoršené antioxidační ochrany a postižení cév.

  Jako u každé asociace je obtížné stanovit kauzalitu. Vzhledem k tomu, že většina studií prokázala souvislost mezi depresí v pozdějším věku a nástupem demence (přibližně do deseti let), může být deprese pozorovaná u těchto pacientů ve skutečnosti příznakem nejranějších stadií demence, protože většina studií nezjistila souvislost s depresí v raném věku a nástupem demence.

  Může úzkost zvyšovat riziko demence?“

  Úzkost (neboli generalizovaná úzkostná porucha) je dlouhodobý pocit neklidu, obav a strachu, který je nekontrolovatelný a není vhodný pro mnoho situací. Tím se liší od obecných akutních pocitů úzkosti, které lze přiřadit ke konkrétní situaci nebo události (např. obavy ze zkoušky). Obě formy úzkosti mohou být nesmírně nepříjemné a generalizovaná úzkostná porucha může narušovat každodenní život. Úzkost se může projevovat také fyzickými příznaky, jako jsou nespavost, poruchy soustředění, závratě a bušení srdce (záchvaty paniky). Stres a úzkost se v mnohém překrývají, nicméně stres obecně označuje prožitek způsobený existujícím stresovým faktorem, zatímco úzkost je stres, který přetrvává po určitou dobu, někdy i dlouho poté, co stresový faktor pominul.

  Dlouhodobá úzkost může mít dlouhodobé účinky na organismus (zvýšením hladiny stresu) a je známo, že negativně ovlivňuje mozek. Viz Stres a Alzheimerova choroba.

  Systematický přehled (publikovaný v BMJ Open v roce 2018) více než 29 000 pacientů zjistil, že existuje silná souvislost mezi klinickou úzkostnou poruchou ve středním věku a rozvojem demence v pozdějším věku. Tento výzkum přísně vyloučil studie, které nekontrolovaly depresi, tudíž vyloučil komorbiditu úzkosti a deprese. I v případě deprese byla největší souvislost zjištěna u osob, které trpěly úzkostí nejméně 10 let před vznikem demence. Další analýza však také zjistila, že při zkoumání delších intervalů stále existuje silná souvislost mezi vysokou úzkostí a demencí.

  Další studie (publikovaná v PLoS One v roce 2012) zjistila, že vysoká úzkost je spojena s nižší délkou telomer v buňkách periferní krve (leukocytech) žen. Kratší délka telomer je spojena se stárnutím buněk. Vysoká úzkost způsobuje stárnutí mozku přibližně o šest let, což se připisuje kratší délce telomer. Zvýšené stárnutí mozku může souviset s neurodegenerací a nástupem demence u žen s úzkostí.

  Shrnem lze říci, že existuje souvislost mezi úzkostí ve středním věku, depresí a nástupem demence. Může existovat mnoho společných neurobiologických cest, které spojují psychiatrické rizikové faktory úzkosti a deprese a nástup demence. Ty mohou zahrnovat abnormální reakce na stres vedoucí ke zvýšenému stárnutí neuronů, neurodegeneraci a zhoršené plasticitě neuronů. To vše jsou hypotetické mechanismy a k jejich propojení s psychiatrickými rizikovými faktory a demencí je zapotřebí více důkazů.

  Na základě těchto asociací lze předpokládat, že snížení úzkosti a deprese ve středním věku prostřednictvím modifikovatelných faktorů a farmakologické léčby by mohlo částečně snížit riziko vzniku demence v pozdějším věku. Demence má však mnoho dalších významných rizikových faktorů, včetně kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu, změněného mikrobiomu, onemocnění dásní, pohlaví a genetických faktorů, jako je APOE4. V kombinaci s výše uvedenými faktory mohou přidané psychiatrické rizikové faktory ve středním věku zhoršit rozvoj demence a úprava životního stylu a vyhledání pomoci by mohly riziko snížit. Tyto asociace však nejsou důkazem kauzality a ve hře může být mnoho dalších faktorů.

  Zdroje

  1. Mirza et al, 2016. Desetileté trajektorie depresivních symptomů a riziko demence: populační studie. The Lancet Psychiatry. 3(7):P628-635 www.thelancet.com/…/fulltext
  2. Singh-Manoux et al, 2017. Trajektorie depresivních příznaků před diagnózou demence A 28-Year Follow-up Study. JAMA Psychiatry. 74(7):712-18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514478
  3. Gimson et al, 2018. Podpora diagnózy úzkosti ve středním věku jako nezávislého rizikového faktoru demence: systematický přehled. BMJ Open. 8:e019399. https://bmjopen.bmj.com/content/8/4/e019399
  4. Okereke et al, 2012. Vysoká fobická úzkost souvisí s nižší délkou telomer leukocytů u žen. PLoS ONE 7(7): e40516. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040516.

  Další čtení

  • Všechen obsah o demenci
  • Co způsobuje demenci?
  • Rozdíl mezi Alzheimerovou chorobou a demencí
  • Diagnostika demence

  Napsal

  Dr. Osman Shabir

  Osman je postdoktorand na Sheffieldské univerzitě, kde studuje vliv kardiovaskulárních onemocnění (aterosklerózy) na neurovaskulární funkce u vaskulární demence a Alzheimerovy choroby pomocí preklinických modelů a neurozobrazovacích technik. Pracuje na oddělení infekcí, imunity & kardiovaskulárních onemocnění na lékařské fakultě v Sheffieldu.

  Poslední aktualizace 2. 10. 2019

  Citace

  Pro citování tohoto článku v eseji, referátu nebo zprávě použijte jeden z následujících formátů:

  • APA

   Shabir, Osman. (2019, 02. října). Zvyšuje deprese a úzkost riziko demence? News-Medical. Získáno 25. března 2021 z https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

  • MLA

   Shabir, Osman. „Zvyšuje deprese a úzkost riziko demence?“. News-Medical. 25. března 2021. <https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx>.

  • Chicago

   Shabir, Osman. „Zvyšuje deprese a úzkost riziko demence?“. News-Medical. https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx. (Přístup 25. března 2021).

  • Harvard

   Shabir, Osman. 2019. Zvyšuje deprese a úzkost riziko demence? News-Medical, zobrazeno 25. března 2021, https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

  .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.