Konstituční monarchie vs. republika: která forma vlády je nejlepší?

Srovnáváme dvě nejoblíbenější formy vlády: konstituční monarchii a republiku. Nastíníme jejich historii a rozebereme výhody a nevýhody monarchie v jednadvacátém století. Hlasujte v naší anketě a řekněte nám více o vámi preferovaném systému.

Moderní demokracie lze obecně rozdělit na konstituční (nebo parlamentní) monarchie a republiky. Každý systém má poněkud odlišné rysy. Tím nejzřetelnějším je způsob volby hlavy státu. V monarchiích se funkce dědí (i když obvykle ji potvrzuje parlament), zatímco v republikách jsou prezidenti voleni přímo nebo nepřímo lidem. Volba modelu státu má důsledky z hlediska stability, spravovatelnosti, odpovědnosti a reprezentace. Jste monarchista nebo republikán

Monarchie vs. republika: stručná historie

Pro pochopení vzniku těchto dvou alternativních forem demokracie je důležité podívat se do historie. Důležitý zlom ve způsobu vládnutí v jednotlivých zemích je nejvíce spojen s Vestfálskou smlouvou z roku 1648, která ukončila třicetiletou válku, znamenala konec zavedené územní suverenity a urychlila úpadek feudalismu. Vestfálský mír oslabil moc katolické církve v Evropě a posílil roli panovníků, kteří proto kontrolovali výkon náboženství v rámci svých hranic. Tím se otevřelo období absolutistické vlády a absolutních monarchů.

Era absolutní panovnické moci a vlády králů však netrvala dlouho ani po nastolení územní suverenity. Stejně jako války rozvrátily základy náboženského impéria, sociální mobilizace nakonec odstranila představu absolutistické vlády ve prospěch lidové suverenity. Británie se stala paradigmatickým případem zániku absolutních panovníků a posílení moci parlamentů. Británie fungovala na základě nesnadné koexistence monarchie a parlamentu, dvou pilířů britské moci, a nakonec se ustálila na konstituční monarchii. To znamenalo, že panovník již neměl absolutní moc, musel vládnout prostřednictvím parlamentu a stal se spíše figurou než vládcem, i když si stále ponechal některé pravomoci.

Ve Francii ustoupil monarchický systém plné demokracii v podobě Francouzské revoluce v roce 1789 a úplného zrušení instituce monarchie. V masovém povstání byl Ludvík XVI. sesazen a v Deklaraci práv člověka byla vyhlášena republika založená na principech svobody, rovnosti a bratrství, čímž vznikl moderní republikanismus. Americká revoluce neboli válka za nezávislost v letech 1776-1783 znamenala odtržení od britské nadvlády a vytvoření federativní republiky podle klasického liberálního vzoru.

Od té doby se většina západních zemí postupně úspěšně demokratizovala a přijala buď formu konstituční monarchie (např. Belgie, Norsko, Švédsko, Nizozemsko, Španělsko), nebo republiky (např. USA, Německo, Itálie, Portugalsko, Polsko). Debata monarchie vs. republika je však dodnes velmi živá.

Pro a proti monarchie vs. republiky

Výhody konstituční monarchie:

  • Stabilita. Hlava státu je jmenována na velmi dlouhou dobu, obvykle dokud neabdikuje nebo nezemře. To dává zemi větší stabilitu ve srovnání s republikami, kde se hlava státu mění každých několik let.
  • Vzdělání. V monarchii je budoucí hlava státu známa od narození, proto je podle toho vychovávána a vzdělávána. Monarchové jsou obvykle na svou roli dobře připraveni a těší se privilegovanému víceoborovému vzdělání.
  • Neutralita. Hlava státu není politikem, proto není vázána na žádnou konkrétní stranu. Může zajistit neutralitu a vyváženost v době, kdy je u moci.
  • Žádné náklady na volby. V mnoha zemích může být kampaň za zvolení hlavy státu velmi nákladná. V monarchii je nástupnictví spojeno s malými náklady.
  • Méně korupce? Zastánci konstituční monarchie tvrdí, že vědomí doživotního mandátu snižuje riziko korupce, zatímco zvolený politik může mít nutkání využít svého postavení s vědomím, že nebude trvat dlouho. Prezidenti mohou mít krátkodobější cíle a pobídky, zatímco monarchovi může více záležet na dlouhodobém horizontu. Koneckonců chtějí, aby jejich děti zdědily trůn, a nechtějí, aby je čekala složitá budoucnost.

Nevýhody konstituční monarchie:

  • Nedostatek demokracie. Hlava státu není volena a svou funkci dědí. Občané se mohou jen málo vyjadřovat k tomu, kdo bude vládnout, ačkoli ve většině konstitučních monarchií potřebuje monarcha souhlas parlamentu, a tedy nepřímo i lidu, který tato instituce zastupuje.
  • Ne každý monarcha je kompetentní. Hlava státu může být připravena vládnout, ale to nezaručuje, že právě tato osoba je pro tuto funkci vhodná a kompetentní. Historie je plná nekompetentních, arogantních, tyranských nebo nedbalých monarchů.
  • Monarchové jsou lidé; mají tedy osobní přesvědčení a politické preference, často jsou poměrně konzervativní. Jejich názory a přesvědčení mohou být v rozporu s názory a přesvědčením většiny v jejich zemi.
  • Královské rodiny mají často velmi nákladný životní styl. Kromě krále nebo královny pobírají i ostatní členové královské rodiny veřejné platy a výhody. Navíc už jen organizace jejich cest a zabezpečení je velmi nákladná. I když bychom měli mít na paměti, že prezidenti a premiéři v republikách jsou také nákladní, někdy více než monarchové.
  • Více korupce? Justice je někdy shovívavá ke zneužívání královských rodin. Jsou jaksi chráněny, protože není v zájmu země, aby jejich osobnosti byly delegitimizovány. To však také vytváří pobídku pro členy královských rodin, aby někdy svého postavení zneužívali.

Jste monarchista nebo republikán? Zapojte se do naší debaty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.