Lisäävätkö masennus ja ahdistus dementian riskiä?

 • Tohtori Osman Shabir, PhDReviewed by Dr. Mary Cooke, Ph.D.

  Skip to:

  • Korostaako masennus dementian riskiä?
  • Voiko ahdistuneisuus lisätä dementian riskiä?

  Depressio ja ahdistuneisuus voivat vaikuttaa yksilöihin koko elämänkaaren ajan, kun taas dementia vaikuttaa tyypillisesti iäkkäisiin ihmisiin. Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisiä dementian oireita, mutta paljon vähemmän tiedetään siitä, voivatko masennus ja ahdistuneisuus todella johtaa dementiaan.

  Image Credit: Photographee.eu /

  Voiko masennus lisätä dementian riskiä?

  Depressiiviset oireet, mukaan lukien kliininen masennus, ovat dementian yksi tärkeimmistä oireista, mutta ne ovat myös merkittävä dementian ennusmerkki myöhemmässä elämässä. Masennuksen ajallinen kulku vaihtelee myös merkittävästi, sillä joillakin potilailla masennus on vain ohimenevää ja menee kokonaan ohi, kun taas toisilla masennus voi remissioida ja relapsoida useiden vuosien ajan. Joillakin ihmisillä voi esiintyä kroonista masennusta, mutta tämä on harvinaisempaa. Kaikilla näillä eri tyypeillä voi olla erilaisia ennusteita terveydelle myöhemmässä elämässä.

  Suuressa tutkimuksessa (joka julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä vuonna 2016) arvioitiin noin 3300 masennuspotilasta, joilla oli erilaisia muotoja (esim. remissiokulku vs. lisääntyvä kulku) ja joiden ikää, sukupuolta, koulutustasoa, BMI:tä, MMSE-pistemäärää (dementia-arvot kaikki nollaa tai matalia alussa), alkoholin kulutusta ja samanaikaisten sairauksien statusta (esim. diabetesta). Tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että henkilöillä, joilla masennusoireet lisääntyivät (korkea trajektori), oli johdonmukaisesti suurempi riski sairastua dementiaan. Masennusta kokevien, joiden oireet olivat lievempiä mutta jatkuvia, ei kuitenkaan havaittu olevan yhteydessä lisääntyneeseen riskiin sairastua dementiaan.

  Toisessa toisessa laajassa kohorttitutkimuksessa (julkaistu JAMA Psychiatry -lehdessä vuonna 2017), jossa arvioitiin yli 10 000 ihmistä, päädyttiin kuitenkin siihen tulokseen, että varhaisvaiheen masennusoireet (vaikka ne olisivatkin kroonistuneet) eivät lisänneet dementian sairastumisen riskiä. Suurin ero kyseisissä tutkimuksissa käytettyjen kahden populaation välillä oli se, että ensimmäisessä tutkimuksessa (Rotterdamin kohortti) oli enemmän naisia kuin miehiä, kun taas toisessa tutkimuksessa (Whitehallin kohortti) oli enemmän miehiä kuin naisia. Tämä saattaa selittää erilaiset johtopäätökset, sillä naisilla esiintyy yleensä enemmän sekä masennusta että dementiaa.

  Kummassakin tutkimuksessa todettiin, että pitkittyneet masennusoireet myöhemmällä iällä (vuosikymmenellä ennen dementian puhkeamista, ei aikaisemmin) ennustavat hyvin lisääntynyttä dementiariskiä. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu samankaltaisia yhteyksiä siten, että masennus myöhemmällä iällä voi kaksinkertaistaa riskin sairastua dementiaan. On vielä tutkimatta, johtuuko tämä siitä, että dementian varhaisvaiheen patologia aiheuttaa masennusta vai edistääkö masennus dementian puhkeamista. Tiedetään, että sekä dementian että masennuksen patologiassa ja mekanismeissa on monia päällekkäisyyksiä, kuten immuunijärjestelmän säätelyhäiriöt, heikentynyt antioksidanttinen puolustus ja verisuonten vaurioituminen.

  Kuten minkä tahansa assosiaatioyhteyden kohdalla, kausaalisuutta on vaikea osoittaa. Koska useimmat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden myöhemmän elämänvaiheen masennuksen ja dementian puhkeamisen välillä (noin vuosikymmenen kuluessa), näillä potilailla havaittu masennus voi itse asiassa olla oire dementian varhaisimmista vaiheista, sillä useimmissa tutkimuksissa ei ole havaittu yhteyttä varhaisvaiheen masennuksen ja dementian puhkeamisen välillä.

  Voiko ahdistus lisätä dementiariskiä?

  Ahdistus (tai yleistynyt ahdistuneisuushäiriö) on pitkäkestoista levottomuuden, huolen ja pelon tunnetta, joka on hallitsematonta ja joka ei sovi moneen tilanteeseen. Se eroaa yleisistä akuuteista ahdistuneisuuden tunteista, jotka voidaan liittää tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan (esim. tentistä huolestuminen). Molemmat ahdistuksen muodot voivat olla uskomattoman ahdistavia, ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö voi haitata jokapäiväistä elämää. Ahdistuneisuuteen voi liittyä myös fyysisiä oireita, kuten unettomuutta, keskittymiskyvyn heikkenemistä, huimausta ja sydämentykytystä (paniikkikohtauksia). Stressin ja ahdistuksen välillä on paljon päällekkäisyyksiä, mutta stressi viittaa yleensä olemassa olevan stressitekijän aiheuttamaan kokemukseen, kun taas ahdistus on stressiä, joka jatkuu jonkin aikaa, joskus vielä kauan sen jälkeen, kun stressitekijä on hävinnyt.

  Pitkään jatkuneella ahdistuksella voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia elimistöön (lisäämällä stressitasoja), ja ahdistuneisuuden tiedetään vaikuttavan aivoihin negatiivisesti. Katso Stressi ja Alzheimer.

  Systemaattisessa katsauksessa (julkaistu BMJ Open -lehdessä vuonna 2018), johon osallistui yli 29 000 potilasta, todettiin, että keski-iässä ilmenevän kliinisen ahdistuneisuushäiriön ja myöhemmässä elämässä ilmenevän dementian kehittymisen välillä oli vahva yhteys. Tässä tutkimuksessa suljettiin tiukasti pois tutkimukset, jotka eivät kontrolloineet masennusta, joten suljettiin pois ahdistuneisuus-masennus-komorbiditeetti. Masennuksen kanssa suurin yhteys todettiin taas olevan ihmisillä, joilla ahdistuneisuushäiriö esiintyi vähintään 10 vuotta ennen dementian puhkeamista. Lisäanalyysissä havaittiin kuitenkin myös, että korkean ahdistuneisuuden ja dementian välillä oli edelleen vahva yhteys, kun tutkittiin pidempiä aikavälejä.

  Toisessa tutkimuksessa (julkaistu PLoS One -julkaisussa vuonna 2012) havaittiin, että korkea ahdistuneisuus on yhteydessä alhaisempaan telomeerien pituuteen naisten perifeerisissä verisoluissa (leukosyyteissä). Lyhyempi telomeerien pituus on yhteydessä solujen ikääntymiseen. Korkea ahdistuneisuus aiheuttaa aivojen vanhenemista noin kuudella vuodella, mikä johtuu telomeerien pituuden lyhenemisestä. Aivojen tehostunut vanheneminen saattaa liittyä neurodegeneraatioon ja dementian puhkeamiseen ahdistuneilla naisilla.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että keski-ikäisen ahdistuksen, masennuksen ja dementian puhkeamisen välillä on yhteys. Saattaa olla monia yhteisiä neurobiologisia reittejä, jotka yhdistävät ahdistuksen ja masennuksen psykiatriset riskitekijät ja dementian puhkeamisen. Näihin voivat kuulua epänormaalit stressivasteet, jotka johtavat tehostettuun hermosolujen vanhenemiseen, neurodegeneraatioon ja heikentyneeseen hermosolujen plastisuuteen. Nämä kaikki ovat oletettuja mekanismeja, ja tarvitaan lisää näyttöä näiden mekanismien yhdistämiseksi psykiatrisiin riskitekijöihin ja dementiaan.

  Näiden yhteyksien perusteella on perusteltua olettaa, että keski-ikäisen ahdistuksen ja masennuksen vähentäminen muutettavissa olevien tekijöiden ja farmakologisen hoidon avulla voisi osittain vähentää dementian puhkeamisen riskiä myöhemmässä elämässä. Dementiaan liittyy kuitenkin monia muita merkittäviä riskitekijöitä, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, tyypin 2 diabetes, muuttunut mikrobiomi, iensairaudet, sukupuoli ja geneettiset tekijät, kuten APOE4. Yhdessä edellä mainittujen tekijöiden kanssa lisättävät psykiatriset riskitekijät keski-iässä voivat pahentaa dementian kehittymistä, ja elämäntapojen muuttaminen ja avun hakeminen voisivat vähentää riskiä. Nämä yhteydet eivät kuitenkaan ole näyttöä kausaalisuudesta, ja taustalla voi olla monia muitakin tekijöitä.

  Lähteet

  1. Mirza et al, 2016. Masennusoireiden 10-vuotinen kehityskaari ja dementiariski: väestöpohjainen tutkimus. The Lancet Psychiatry. 3(7):P628-635 www.thelancet.com/…/fulltext
  2. Singh-Manoux et al, 2017. Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia A 28-Year Follow-up Study. JAMA Psychiatry. 74(7):712-18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514478
  3. Gimson et al, 2018. Keski-ikäisen ahdistusdiagnoosin tukeminen itsenäisenä dementian riskitekijänä: systemaattinen katsaus. BMJ Open. 8:e019399. https://bmjopen.bmj.com/content/8/4/e019399
  4. Okereke et al, 2012. Korkea fobinen ahdistuneisuus liittyy alhaisempaan leukosyyttien telomeerien pituuteen naisilla. PLoS ONE 7(7): e40516. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040516.

  Lisälukemista

  • Kaikki dementiasisällöt
  • Mikä aiheuttaa dementiaa?
  • Mitä dementia on?
  • Eroja Alzheimerin taudin ja dementian välillä
  • Dementian diagnoosi

  Kirjoittanut

  Dr. Osman Shabir

  Osman on Sheffieldin yliopiston postdoc-tutkijana tutkimassa sydän- ja verisuonitautien (ateroskleroosin) vaikutusta neurovaskulaariseen toimintaan vaskulaarisessa dementiassa ja Alzheimerin taudissa prekliinisten mallien ja neurokuvantamistekniikoiden avulla. Hän työskentelee Sheffieldin lääketieteellisen tiedekunnan infektio-, immuniteetti- & sydän- ja verisuonitautien osastolla.

  Viimeisin päivitetty 2.10.2019

  Sitaatit

  Käyttäkää jotakin seuraavista formaateista, kun haluatte siteerata tätä artikkelia esseessänne, paperissanne tai raportissanne:

  • APA

   Shabir, Osman. (2019, lokakuu 02). Lisäävätkö masennus ja ahdistus dementian riskiä? News-Medical. Haettu 25. maaliskuuta 2021 osoitteesta https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

  • MLA

   Shabir, Osman. ”Lisäävätkö masennus ja ahdistus dementian riskiä?”. News-Medical. 25. maaliskuuta 2021. <https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx>.

  • Chicago

   Shabir, Osman. ”Lisäävätkö masennus ja ahdistus dementian riskiä?”. News-Medical. https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx. (accessed March 25, 2021).

  • Harvard

   Shabir, Osman. 2019. Lisäävätkö masennus ja ahdistus dementian riskiä? News-Medical, katsottu 25.3.2021, https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.